paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Vesel Vianoce a astn Nov Rok!
O he
Tak mon u jste slyeli o he minecraft a mon jste nevdli o em to je
co se tam d dlat a jestli vbec stoj za to zkusit to.

Tak za zkouku nic nedte a musm ct e to za to urit stoj.
Jedn se o sandboxovou hru (pro ty co nev co je sandboxov hra tak tu mam mal vysvtlen.
Sandboxov hra je ta kter nem jasn dan cl a v podstat si mete dlat co chcete.)
ve kter mete dlat pln ve co vs napadne.
Touili jste nkdy postavit teba koloseum, Eiffelku nebo teba prask hrad?
Nyn to mete postavit ve a nejen to vymyslete si vlastn vrobu nen nic lehho
ne kliknout na www.minecraft.net a zdarma vyzkouet classic verzi v prohlei.
Mte k dispozici neomezen poet kostiek ale neni to prost ono i kdy si pece jenom mete postavit
co chcete. Mnohem lep je Survival ale ten si muste sthnout pokud ovem nemte premium et.
Abych trochu piblil co to je. V tomto modu si muste postavit njak domek abyste peili noc ,ale abyste mohli
nco postavit muste nejdve nco vytit. V dm je dleit na pekn noci kdy vylzaj rzn monstra jako
zombc, kostlivci (stlej z luku), pavouci, creepi (nkdy t boomi ,protoe kdykoliv se k vm
dostanou moc blzko vybouchnou a mou vs snadno zabt nebo dost zranit).
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

tartinekk Offline
ikeza Offline
Abakbalocut Offline
ywufigo Offline
ibubyhylu Offline
axagesafu Offline
ihepoxur Offline
ojetel Offline
ehecirih Offline
izonugo Offline

Registrovan lenov: 30
Nejnovj len: yfcnyzRuilync
Shoutbox
Pro pidn zprvy se muste pihlsit.

Kivabrish
15-12-2018 13:21
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Àâòîøîò äëÿ Âàðôåéñ – ïîæàëóé, ñàìûé áåñïàëåâíûé ÷èò, êîòîðûé ñäåëàåò âàñ ñàìûì ìåòêèì è áûñòðûì ñòðåëêîì íà ñåðâåðå, ó ïðîòèâíèêîâ íå îñòàíåòñÿ øàíTommieBeege
10-12-2018 20:36
Ïðèâåò! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë îáøèðíóþ áàçó êèíî: áóáà ìóëüòôèëüì ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì Òóò: ôýíòåçè ñìîòðåòü îíëàéí áåñïëàòíî â õîðîøåì 2018 ôýíòåçè 2018 ëó÷øååKivabrish
09-12-2018 04:33
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Auto shot hack by KIVA - ýòî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñòðåëÿòü â ïðîòèâíèêà, êîãäà îí áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ â çîíå ïîðàæåíèÿ. [url=https:/

Hyperion122
21-12-2012 17:58
už se to zaèíná zbíhat Ano smích

Pedrousek
21-12-2012 17:55
Hoboken je nejlepší let´s player smích Ano OK

Statistika
TOPlist