paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Vesel Vianoce a astn Nov Rok!
NABOR
Zdravím všechny.Timto bych vás chtìl informovat o náboru.Pøíhláška je jednoduchá.Napište do komentáøù svùj nick,kolik vám je,skype musí být! a také nìco o sobì proè zrovna vy chcete být stavitelem.Dìkuji že se zùèastníte.Hoboken :)
Komente
#1 | FreedyCZ dne prosinec 21 2012 13:12:59
TheFreedyCZ,-12,-to pøece viš smích.
Sem dobrej stavitel ty si asi nevidìl co sem postavil za pár hodin v survivalu a co jiný tam maj (upøímnì co sem videl domy hráèù moc tam toho nemaj ale nevidel sem všechny)
#2 | Hyperion122 Vip Administrátor dne prosinec 21 2012 13:16:03
tak díky freedy OK smích tos ještì asi nevidìl moji stavbu
#3 | Hyperion122 Vip Administrátor dne prosinec 21 2012 14:12:05
Navíc nevím jestli by si byl vhodný stavitel, protože i když to myslíš upøímnì, urážíš tím hráèe bez kterých by ten server nebyl tak zábavný jaký je OK
#4 | Hyperion122 Vip Administrátor dne prosinec 21 2012 14:26:51
Pøihláška:
Nick:Hyperion122
Vìk:19 let (doložím dùkazy klidnì FB,OP cokoliv OK)
Skype:kemlicek

Chci se stát stavitelem, protože mì nebaví survival moc smích, chci být úspìšný pro celý server. Více klidnì napíšu na skype.
#5 | Pedrousek dne prosinec 21 2012 17:50:08
Pedrousek
Vìk:12
Skype:jirasek.lorda


Rád bych aspon ne jen na svem creative svìtì bych chtel stavet sve stavby smích postavim Ender Farmu nebo Nether Metro a BUDU HROZNÌ RÁD KDYŽ SE STANU OBLÍBENÝM smích
smích
#6 | kumzik dne prosinec 22 2012 12:52:54
kumzik
vìk 11
skype trhlik3
creative me vic bav takze bych chtel byt stavitel sice neumm suprove stavet ale pokusim se
#7 | padmil dne prosinec 22 2012 13:38:00
padmil
Vìk:14
Skype:radmil34

Rád bych byl admin protože mì baví stavìt a mám zkusenosti i z jinych serverù a více mì baví creative mod a umim celkem dobrou XP farmu na Blaze zaneprázdnìn
Pidat koment
Pro pidn komente muste bt pihlen.
Hodnocen
Hodnotit mohou pouze pihlen uivatel.

Prosm pihlat senebo se registrujte pro monost hodnocen.

Vborn Vborn 100% [1 Hlas]
Chvalitebn Chvalitebn 0% [dn hlasy]
Dobr Dobr 0% [dn hlasy]
Dostaujc Dostaujc 0% [dn hlasy]
Nedostaujc Nedostaujc 0% [dn hlasy]
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

tartinekk Offline
ikeza Offline
Abakbalocut Offline
ywufigo Offline
ibubyhylu Offline
axagesafu Offline
ihepoxur Offline
ojetel Offline
ehecirih Offline
izonugo Offline

Registrovan lenov: 30
Nejnovj len: yfcnyzRuilync
Shoutbox
Pro pidn zprvy se muste pihlsit.

Kivabrish
15-12-2018 13:21
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Àâòîøîò äëÿ Âàðôåéñ – ïîæàëóé, ñàìûé áåñïàëåâíûé ÷èò, êîòîðûé ñäåëàåò âàñ ñàìûì ìåòêèì è áûñòðûì ñòðåëêîì íà ñåðâåðå, ó ïðîòèâíèêîâ íå îñòàíåòñÿ øàíTommieBeege
10-12-2018 20:36
Ïðèâåò! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë îáøèðíóþ áàçó êèíî: áóáà ìóëüòôèëüì ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì Òóò: ôýíòåçè ñìîòðåòü îíëàéí áåñïëàòíî â õîðîøåì 2018 ôýíòåçè 2018 ëó÷øååKivabrish
09-12-2018 04:33
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Auto shot hack by KIVA - ýòî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñòðåëÿòü â ïðîòèâíèêà, êîãäà îí áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ â çîíå ïîðàæåíèÿ. [url=https:/

Hyperion122
21-12-2012 17:58
už se to zaèíná zbíhat Ano smích

Pedrousek
21-12-2012 17:55
Hoboken je nejlepší let´s player smích Ano OK

Statistika
TOPlist