paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Vesel Vianoce a astn Nov Rok!
Frakce/Factions
V souasn dob jsou na serveru nkolik vtch a pr mench frakc.
Pro vstup do tchto frakc potebujete zpravidla pozvn od nkoho z veden frakce.
Zakladatel frakce me komukoliv dt prva modertora frakce me pozvat lidi,
zabrat zem a podobn. Frakce me bt uzaven vstup jen na pozvn, nebo oteven vstup bez pozvn.
Cel tento systm je mnohem sloitj a jeho popisovnm bych mohl strvit hodiny.
Te ale jen to nejdleitj.

Hlavn pkaz je /f (f jako Factions nebo Frakce)

Za /f mete pst napklad

/f join vstoupte do frakce (pokud mte pozvn nebo je oteven)

/f leave vystoupte z frakce

/f map zobraz jednoduchou mapku vaeho zem (viz screen); kad znak (+ nebo -) je 1616 blok velk m pesn jeden chunk

[SinglePic not found]

/f list zobraz seznam frakc, poet hr kolik dan frakce maj, a kolik maj zem / power

[SinglePic not found]

/f who zobraz informace o frakci ve kter jste. Zjistte tak s ktermi frakcemi mte vlku nebo spojenectv. Pokud za tento
pkaz dopete jet jmno hre nebo frakce, zobraz vm to info o frakci danho hre, resp. info o dan frakci.

[SinglePic not found]

Jak jsem ji zmnil, frakce mohou navzjem vyhlaovat vlky, uzavrat spojenectv a podle toho se i odvj iny hr. Pokud ale nechcete aby vm nkdo diktoval co jak a koho zabt koho ne
tak mete zstat nestrann co m ovem i sv nevhody.
- Kdokoliv vm me rozkrst bark

- Frakce vtinou sv leny brn zatmco takhle riskujete toky

- Frakce si mou zabrat zem, vy jako jedinec nikoliv

- Nemte bonus za zem

- Pravdpodobn se vs na potkn pokus kad zabt
Dungeony, Eventy
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

tartinekk Offline
ikeza Offline
Abakbalocut Offline
ywufigo Offline
ibubyhylu Offline
axagesafu Offline
ihepoxur Offline
ojetel Offline
ehecirih Offline
izonugo Offline

Registrovan lenov: 30
Nejnovj len: yfcnyzRuilync
Shoutbox
Pro pidn zprvy se muste pihlsit.

Kivabrish
15-12-2018 13:21
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Àâòîøîò äëÿ Âàðôåéñ – ïîæàëóé, ñàìûé áåñïàëåâíûé ÷èò, êîòîðûé ñäåëàåò âàñ ñàìûì ìåòêèì è áûñòðûì ñòðåëêîì íà ñåðâåðå, ó ïðîòèâíèêîâ íå îñòàíåòñÿ øàíTommieBeege
10-12-2018 20:36
Ïðèâåò! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë îáøèðíóþ áàçó êèíî: áóáà ìóëüòôèëüì ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì Òóò: ôýíòåçè ñìîòðåòü îíëàéí áåñïëàòíî â õîðîøåì 2018 ôýíòåçè 2018 ëó÷øååKivabrish
09-12-2018 04:33
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Auto shot hack by KIVA - ýòî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñòðåëÿòü â ïðîòèâíèêà, êîãäà îí áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ â çîíå ïîðàæåíèÿ. [url=https:/

Hyperion122
21-12-2012 17:58
už se to zaèíná zbíhat Ano smích

Pedrousek
21-12-2012 17:55
Hoboken je nejlepší let´s player smích Ano OK

Statistika
TOPlist