paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Server Status
Nzev serveru IP Adresa Status Mapa
BuildCraft.eu 93.91.250.134:37652 world
Vesel Vianoce a astn Nov Rok!
Server úspìšnì updatován
Vážení uživatelé našeho serveru, oznamujeme vám že server je už plnì funkèní a byl updatován na nejnovìjší verzi 1.4.6. Pøejeme vám tedy pøíjemnou hru na našem BuildCraft serveru. S pozdravem Hyperion122.
Drobné problémy
Dne 24.12.2012 v 21:00 byl pøedìlán server na novou verzi, bohužel vznikly menší komplikace. Server by mìl zítra už normálnì fungovat. Šastné a veselé vánoce pøejou hobokenn a hyperion122.
Mrakodrap
Na spawnu našeho serveru byl zøízen mrakodrap, do kterého ale z technických dùvodù nebudete moct vejít. Screenshoty mrakodrapu najdete v novince a nebo rovnou na serveru :) Ètìte více....
VYHLASENI NABORU
Zdravím všechny.Timto bych chtel ukoncit nabor a vyhlasit vyherce.Vyhercem je hyperion122.Nebojte budou dalši nabory.Dekuji že jste se zùèastnili hoboken :)
Soutìž !!!
Oznamujeme vám že se poøádá soutìž o nejhezèí barák, vylosování nejhezèího baráku provede hobokenn 24.12.2012 (èas neurèitý).Cena je VIP na mìsíc zdarma. Více v novince....
NABOR
Zdravím všechny.Timto bych vás chtìl informovat o náboru.Pøíhláška je jednoduchá.Napište do komentáøù svùj nick,kolik vám je,skype musí být! a také nìco o sobì proè zrovna vy chcete být stavitelem.Dìkuji že se zùèastníte.Hoboken :)
Web je v rekonstrukci
Vítáme vás nový uživatelé na našem BuildCraft webu. Zde budeme pro vás pøipravovat novinky ze hry minecraft, máme server na kterém vás rádi uvidíme a hlavnì zde bude výpis novinek o našem serveru atd. Web byl právì vytvoøen, takže za chyby se omlouváme. S pozdravem Hyperion122
Kdo je on-line
Host on-line: 2
lenov on-line: 0

Beelinelit Offline
DavidMak Offline
tartinekk Offline
ikeza Offline
Abakbalocut Offline
ywufigo Offline
ibubyhylu Offline
axagesafu Offline
ihepoxur Offline
ojetel Offline

Registrovan lenov: 40
Nejnovj len: gtnzqrf
Shoutbox
Pro pidn zprvy se muste pihlsit.

Beelinelit
22-05-2022 08:02

Beelinelit
19-05-2022 03:08

Kivabrish
15-12-2018 13:21
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Àâòîøîò äëÿ Âàðôåéñ – ïîæàëóé, ñàìûé áåñïàëåâíûé ÷èò, êîòîðûé ñäåëàåò âàñ ñàìûì ìåòêèì è áûñòðûì ñòðåëêîì íà ñåðâåðå, ó ïðîòèâíèêîâ íå îñòàíåòñÿ øàíTommieBeege
10-12-2018 20:36
Ïðèâåò! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë îáøèðíóþ áàçó êèíî: áóáà ìóëüòôèëüì ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì Òóò: ôýíòåçè ñìîòðåòü îíëàéí áåñïëàòíî â õîðîøåì 2018 ôýíòåçè 2018 ëó÷øååKivabrish
09-12-2018 04:33
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Auto shot hack by KIVA - ýòî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñòðåëÿòü â ïðîòèâíèêà, êîãäà îí áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ â çîíå ïîðàæåíèÿ. [url=https:/

Statistika
TOPlist