paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Vesel Vianoce a astn Nov Rok!
Soutìž !!!
Oznamujeme vám že se poøádá soutìž o nejhezèí barák, vylosování nejhezèího baráku provede hobokenn 24.12.2012 (èas neurèitý).

Pravidla:
1) Je hodnocen pouze barák s ozdobami atd.
2) Sochy a jiné okrasné ozdoby bez baráku nebudou zapoèítávány.

Kdo bude mít nejhezèí dùm, získá VIP na mìsíc zdarma. :)

Svoje stavby mùžete uploadnout i zde na našem webu ZDE

Komente
#1 | Hyperion122 Vip Administrátor dne prosinec 22 2012 11:06:01
Code
http://buildcraft.maweb.eu/infusions/image_hosting/images/3ca72fe67184ef43c0eddccd2dfccfa7.gif
Soutìže se pøedem nezùèastním, z osobních dùvodù. Buïte za to rádi
#2 | kumzik dne prosinec 23 2012 16:09:33
http://buildcraft.maweb.eu/infusions/image_hosting/images/fbadb36f3db39a69037870c3f919f8b7.png
#3 | Hyperion122 Vip Administrátor dne prosinec 23 2012 16:47:35
kumzik chceš být diskvalifikován ze soutìže?? tahle budova ti nebude zapoèítána, protože jsem ji dìlal já.. Problémy nechci mít takže bohužel kumzik
Pidat koment
Pro pidn komente muste bt pihlen.
Hodnocen
Hodnotit mohou pouze pihlen uivatel.

Prosm pihlat senebo se registrujte pro monost hodnocen.

Zatm nikdo nehodnotil.
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

tartinekk Offline
ikeza Offline
Abakbalocut Offline
ywufigo Offline
ibubyhylu Offline
axagesafu Offline
ihepoxur Offline
ojetel Offline
ehecirih Offline
izonugo Offline

Registrovan lenov: 30
Nejnovj len: yfcnyzRuilync
Shoutbox
Pro pidn zprvy se muste pihlsit.

Kivabrish
15-12-2018 13:21
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Àâòîøîò äëÿ Âàðôåéñ – ïîæàëóé, ñàìûé áåñïàëåâíûé ÷èò, êîòîðûé ñäåëàåò âàñ ñàìûì ìåòêèì è áûñòðûì ñòðåëêîì íà ñåðâåðå, ó ïðîòèâíèêîâ íå îñòàíåòñÿ øàíTommieBeege
10-12-2018 20:36
Ïðèâåò! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë îáøèðíóþ áàçó êèíî: áóáà ìóëüòôèëüì ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì Òóò: ôýíòåçè ñìîòðåòü îíëàéí áåñïëàòíî â õîðîøåì 2018 ôýíòåçè 2018 ëó÷øååKivabrish
09-12-2018 04:33
[img]https://kiva.
team/img/autoshot-
kiva-warface.jpg[/
img]
Auto shot hack by KIVA - ýòî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñòðåëÿòü â ïðîòèâíèêà, êîãäà îí áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ â çîíå ïîðàæåíèÿ. [url=https:/

Hyperion122
21-12-2012 17:58
už se to zaèíná zbíhat Ano smích

Pedrousek
21-12-2012 17:55
Hoboken je nejlepší let´s player smích Ano OK

Statistika
TOPlist